Identifikace nelineárních dynamických systémů zlomkového řádu

Image
Grantová agentura České republiky
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
19-23815S
Popis

Projekt je zaměřen na řešení problému identifikace nelineárních dynamických systémů s
využitím modelů se zlomkovými derivacemi. S tím souvisí výzkum metod analýzy systémů se
zlomkovým řádem - zlomkových systémů (úlohy o stabilitě zlomkových systémů se zpožděním,
úlohy řiditelnosti a pozorovatelnosti pro zlomkové systémy se zpožděním a jejich numerická
řešení) a následný vývoj originálních metod pro adaptivní odhad zlomkových systémů pomocí
Bayesovského přístupu a identifikace zlomkových systémů Laguerrovou identifikací. Výstupem
projektu budou nové přístupy k identifikaci dynamických systémů založených na zlomkových
modelech. Důraz bude kladen na analýzu a identifikaci nelineárních a časově proměnných
systémů.

Klíčová slova
identifikace
nelinearita
zlomková derivace
dynamický systém
Druh projektu
Základní výzkum