Skupina statistických metod

Hlavní výzkumné činnosti

  • výzkum statistických metod v oblasti teorie extrémních hodnot,
  • výzkum statistických metod v oblasti cenzorovaných rozdělení pravděpodobností,
  • aplikace statistických metod při modelování problémů inženýrské praxe.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Odvození statistických metod pro zleva cenzorované Weibullovo rozdělení.
  • Odvození odhadu extremálního indexu založeném na cenzorovaných rozděleních pravděpodobností.
  • Modelování dešťových srážek v Jihomoravském kraji.
  • Analýza znečištění životního prostředí (elementární a organický uhlík v atmosféře, musk sloučeniny v rybách, PCB ve vodě).