Skupina dynamických systémů

Hlavní výzkumné činnosti

  • studium kvalitativních vlastností řešení diferenciálních a diferenčních rovnic,
  • vývoj numerických algoritmů řešení celočíselných a zlomkových systémů diferenciálních rovnic,
  • studium variačních metod v teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Stanovení kritérií relativní řiditelnosti lineárních diskrétních systémů.
  • Nalezení nových reprezentací řešení zpožděných systémů diskrétních rovnic.
  • Modifikace semi-analytických metod pro řešitelnost zlomkových typů Lane-Emdenových rovnic a stiff-systémů.
  • Stanovení charakterizace variability stochastických odezev v hybridních obvodech.

Projekty/Průmyslové zakázky